Wil je hulp of advies hebben? Bel naar: 030- 760 8090

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opdracht geeft aan Opdrachtgever tot het leveren van diensten.

Opdrachtnemer: is WoonJuist die wordt gedreven door Wooncarriere B.V. statutair gevestigd in Nijkerk en die de opdracht van Opdrachtgever aanvaardt.

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen dienstverlening bestaande uit: het adviseren en/of bemiddelen bij het tot stand brengen van een door een derde (financiële instelling) aan Opdrachtgever te leveren financieel product en/of
financiële dienst. en/of het adviseren van juridische aspecten rondom de eigen woning.

Dienstverlening: alle werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verricht in het kader van de Opdracht.

Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht, inclusief de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die strekken tot het verrichten van werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Opdrachtgever stemt ermee in dat de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer zo nodig door derden in opdracht van Opdrachtnemer worden verricht.

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming en opschorting of beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen hetzij op het moment waarop Opdrachtnemer het aanbod van Opdrachtgever stilzwijgend heeft aanvaard.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de Opdrachtgever:

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven
b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven
c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet nakomt
d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard
e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend

 

4. Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor de uitvoering van de Opdracht nodig heeft. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op
te schorten. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer wordt gewenst. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever de genoemde verplichtingen niet nakomt dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden werkzaamheden in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer ongevraagd en tijdig te informeren over alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever de genoemde verplichtingen niet nakomt dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden werkzaamheden in rekening te brengen.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de Opdrachtgever hier niet aan voldoet dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden werkzaamheden in rekening te brengen.

4. De Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de Opdracht, in ieder geval niet langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Uitvoering

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

2. Opdrachtgever zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

3. Opdrachtgever is als contractspartij zelf verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in de koop/aanneemovereenkomsten, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden en waarborgsom/bankgarantie.

4. De door financiële instellingen uitgebrachte offertes en rentevoorstellen aan Opdrachtgever via Opdrachtnemer, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

5. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden vervaardigd. De berekeningen zijn indicatief en voorlopig en afhankelijk van (wijzigingen in) de persoonlijke situatie van Opdrachtgever zoals inkomen, arbeidsongeschiktheid, overlijden alsmede wijzigingen in fiscale regelgeving, rentes en/of premies.

 

6. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die Opdrachtgever aan hem ter beschikking heeft gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen te gebruiken. Uitzondering als Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze
informatie van belang kan zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hem ingeschakelde derden.


7. Kosten

1. De kosten voor de opgedragen werkzaamheden worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen. Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat Opdrachtgever de Opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.

2. De verschuldigdheid van de overeengekomen kosten is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdracht.

3. In geval de Opdracht tussentijds wordt beëindigd brengt Opdrachtnemer een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening op basis van verrichten werkzaamheden.


8. Betaling

1. Opdrachtnemer kan verschillende wijzen van betalen hanteren. Zoals een factuur die door Opdrachtgever zelf overgemaakt dient te worden, IDEAL betaling, een betaling door de notaris die door Opdrachtgever is aangewezen of een betaling middels een incassomachtiging die de
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt. Echter betaling dient ten alle tijden overeenkomstig de door de Opdrachtnemer in de overeenkomst vermelde wijze plaats te vinden en binnen de gestelde termijn zonder aftrek, korting of verrekening.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in de overeenkomst genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een ingebrekestelling toezenden en in de gelegenheid stellen om alsnog binnen veertien dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

3. De kosten in verband met de niet of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.


4. Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.


9. Aansprakelijkheid

1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten en besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever die is veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

7. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.


10. Vervaltermijn

1. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


11. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan Opdrachtnemer door derden.

 

12. Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens het indienen van een klacht zoals in lid 1 bedoeld.

3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde kosten te restitueren.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook met betrekking tot hetgeen waarover hij een klacht heeft ingediend.


13. Wijziging Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.


14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit deze Algemene voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.


15. Slotbepaling

1. De Algemene voorwaarden treden in werking op 1 april 2017.
2. De Algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort gedeponeerd, onder nummer 67569072. Ook zijn deze terug te vinden op de website www.woonjuist.n